بـــــاران - اشــک آســمـــــان

!...بـی "تــــــو" حتی بـــــاران هــم،بــــوی تـشـنـگی میــدهـــد

اتــــل مــتـــــل...

اتل متل یه بابا/دلیر و زار و بیمار/اتل متل یه مادر/یه مادر فداکار

اتل متل بچه ها/که اونارو دوست دارن/آخه غیر اون دو تا

هیچ کسی رو ندارن/مامان بابارو میخواد/بابا عاشق اونه

به غیر بعضی وقتا/بابا چه مهربونه/وقتی که از درد سر

دست میذاره رو گیجگاش/اون بابای مهربون/فحش میده به بچه هاش

غیر خدا و مادر/هیچ کسی رو نداره/اون وقته که باباجون/

موجی میشه دوباره/دویدم و دویدم/سر کوچه رسیدم

بند دلم پاره شد/ازون چیزی که دیدم/بابا میون کوچه

افتاده بود رو زمین/مامان هوار میزد/شوهرمو بگیرین

مامان با شیون و داد/میزد توی صورتش/قسم میداد بابارو

به فاطمه به جدّش/تو رو خدا مرتضی/زشته میون کوچه

بچه داره میبینه/تورو به جون بچه/بابارو کردن دوره/بچه های محله

بابا یهو دوید و/زد تو دیوار با کله/هی تند و تند سرش رو

بابا میزد تو دیوار/قسم میداد حاجی رو/حاجی گوشی رو بردار

نعره های باباجون/پیچید یهو تو گوشم/الو الو کربلا/جواب بده بگوشم

مامان دوید و از پشت/گرفت سر بابارو/بابا با گریه میگفت:

کشتن بچه هارو/بعد مامانو هُلِش داد/خودش خوابید رو زمین

گفت که مواظب باشین/خمپاره زد بخوابین/الو الو کربلا

پس نخودا چی شدن؟/کمک میخوایم حاجی جون/بچه ها قیچی شدن

تو سینه و سرش زد/هی سرشو تکون داد/رو به تماشاچیا

چشماشو بست و جون داد/بعضی تماشا کردن/بعضی فقط خندیدن

اونایی که از بابا/فقط امروزو دیدن/سوی بابا دویدم/بالا سرش رسیدم

از درد غربت اون/هی به خودم پیچیدم/درد غربت بابا/غنیمت نَبَرده

شرافت و خون دل/نشونه های مَرده/آی اونایی که امروز

دارین بهش میخندین/برای خنده هاتون/دردشو می پسندین

امروزشو نبینین/بابام یه قهرمونه/یه روز به هم میرسیم/بازی داره زمونه

موج بابام کلیده/قفل در بهشته/دِرو کنه هر کسی/هر چیرو که کشته

یه روز پشیمون میشین/که خیلی دیگه دیره/گریه های مادرم/

یقتونو میگیره/بالا رفتیم ماسته/پایین اومدیم دروغه

مرگ و معاد و عقبی/کی میگه که دروغه/مامان دوید و از پشت

گرفت سر بابارو/بابا با گریه میگفت:/کشتند بچه هارو...

شــــاعــــر:مـرحـوم ابوالفصل سپـهـــر

هـفــــتــــــــه دفــــــاع مقــدّس مـــــبـــــارکــــــــ

و بازم در آخــــــــــــر:

همه ی حرف های توی دلم فقط اینها که با تو گفتم نیست،

گاه چندین هزار جمله هنوز همه ی حرف های آدم نیست...

یــاعــلـی...

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم مهر ۱۳۹۰ساعت 21:10  توسط R@iny girl  |